Skip Ribbon Commands
Skip to main content
  
  
  
Revised National education policy 2020  arrange Principal's & Director's One Day Workshop. National education policy 2020  arrange Principal's & Director's One Day Workshop.6/15/2024Revised NEP Principals and Directors One Day Workshop_15062024New
Re-Revised National education policy 2020  arrange Principal's & Director's One Day Workshop..6/15/2024Re-Revised NEP Principals and Directors One Day Workshop_15062024New
MBA All Pattern Center Club letter & List for Project Viva-voce exam April/May 2024.6/14/2024472_14062024
Exam Circular 167_20246/13/2024Circular_167_2024_Exam_13062024
Regarding National education policy 2020  arrange Principal's & Director's One Day Workshop.6/13/2024Principals amd Directors NEP Circular_13062024
CA/951, date 11/06/2024.6/12/2024CA_951_Dt.11.06.24_12062024 (1)
बी.कॉम. (बीएम), बी.कॉम. (आयबी), बी.कॉम. (सीए) व बी.एस्सी. (कॉम्प्युटर ॲप्लिकेशन) या अभ्यासक्रमांची माहिती महाविद्यालयाच्या संकेतस्थळावर अपलोड करण्याबाबत.6/4/2024CA-919, dtd. 04-06-2024_04_06_2024
CA/911, date 03/06/2024.6/3/2024CA 911_03062024
CA/909, date  31/05/20245/31/2024CA 909_31052024
CA/886, date  28/05/20245/28/2024CA 886_28052024
व्यावसायिक अभ्यासक्रमांच्या महाविद्यालयांच्या/परिसंस्थांच्या शैक्षणिक वर्ष २०२४-२५ साठीच्या संलग्नता/मान्यता/नैसर्गिक वाढ सुरु ठेवण्याच्या/नूतनीकरणाच्या मान्यतेकामी स्वयं मूल्यमापन अहवाल (Self Appraisal Report) द्वारे माहिती सादर करणेबाबत5/25/2024CA-855, dtd. 24-05-2024_25_05_2024
M.Pharmacy Dissertation Circular May 2024.5/17/2024M.Pharmacy Dissertation Circular_17052024
Regarding MBA & MCA Project Viva-voce Examination April/May 2024.5/15/2024423_15052024
Circular Regarding Empowered autonomous Status 5/9/2024Circular No. 92_2024_09052024
First Year LL.B. & B.A.LL.B. First Half 2024 Exam Dates4/26/2024F.Y.LL.B. and F.Y.B.A.LL.B. 2017 and 2023 Pattern Letter_26042024
External seating arrangement March/April 2024 letter4/19/2024External Exam Seating arrangement letter_14042024
Online zoom-meeting of (Professional ) Colleges and Institutes Principal/Director & C.E.O. meeting (Pune, Nashik, A' Nagar)4/18/2024zoom meeting581_18042024
Online zoom-meeting of (Non-Professional ) Colleges and Institutes Principal/Director & C.E.O. meeting (Pune, Nashik, Ahemdnagar)4/18/2024zoom meeting 582_18042024
Regarding M.E. Dissertation Exam March/April, 2024.4/8/2024M.E Dissertation_08042024
उन्हाळी परीक्षा २०२४ चे परीक्षा अर्ज इनवर्ड करणेबाबत4/2/2024Exam S and T 518_02042024
उन्हाळी २०२४ सत्राचे परीक्षा अर्ज भरण्यास मुदतवाढ 4/2/2024Exam S and T 525 02 April 2024_02042024
बी.बी.ए .,बी.सी. ए.,बी.एम .एस.,बी. डिझाईन,बॅचलर ऑफ फॅशन डिझाईन व AICTE (Hand Book) मध्ये नमूद अभ्यासक्रम/विषय,अतिरिक्त तुकडी,विद्याशाखा यांच्या प्रस्तावांच्या अनुषंगाने. 3/29/2024CA - 620 Dt 29.03.2024
circular 35_2024_Exam.3/27/2024circular 35_2024_Exam_27032024
 शैक्षणिक वर्ष २०२४-२०२५ पासून श्रेयांक पत्रकावर (Statement of Grade Sheet) पर्यायाधिष्ठीत श्रेयांक पध्दत (Choice Based Credit System) नुसार श्रेयांक नमूद करणेबाबत  3/27/2024credit_27032024
सत्रापूर्तता संपलेलया विध्यार्थ्यांना एका शैक्षणिक वर्षासाठी (हिवाळी सत्र २०२३ व उन्हाळी सत्र २०२४ ) परीक्षेस बसण्यासाठी संधी देणेबाबत .3/17/2024Exam-S and T-407_17032024
उन्हाळी परीक्षा २०२३ च्या अनुत्तीर्ण विद्यार्थ्यांना पुढील वर्षांमध्ये विशेष प्रवेश संधी बाबत.2/16/2024Exam S and T 268_16022024