Skip Ribbon Commands
Skip to main content
  
  
  
जाहिरात क्र. 18/2023, दिनांक 10 जुलै, 2023 अन्वये संचालक, नवोपक्रम, नवसंशोधन व साहचर्य मंडळ (A-5-Director of Innovation, Incubation and Linkage.) या पदासाठी प्राप्त झाालेल्या अर्जांच्या छाननीनंतर पात्र व अपात्र झालेल्या उमेदवारांची सुधारित यादी.Revised list of Eligible and Not Eligible candidates _170520245/17/2024
जाहिरात क्र. 05, दिनांक 01 फेब्रुवारी, 2024 अन्वये "कुलसचिव" या पदासाठी प्राप्त झालेल्या अर्जांच्या छाननीनंतर पात्र व अपात्र झालेल्या उमेदवारांची यादी.Eligible and Not Eligible list for Post of 'Registrar'_160520245/16/2024
जाहिरात क्र. 18/2023, दिनांक 10 जुलै, 2023 अन्वये संचालक, नवोपक्रम, नवसंशोधन व साहचर्य मंडळ (A-5-Director of Innovation, Incubation and Linkage.) या पदासाठी प्राप्त झाालेल्या अर्जांच्या छाननीनंतर पात्र व अपात्र झालेल्या उमेदवारांची यादी.A-5-Director of Innovation, Incubation and Linkage_180420244/18/2024
Advertisement for the Post of Journal Manager / Administrator at Department of Health SciencesApplication Format_Posts at CCIH (3)4/16/2024
Advertisement for the Post of Journal Manager / Administrator at Department of Health SciencesAdv._ Journal Manager Administrator_CCIH_180420244/16/2024