Skip Ribbon Commands
Skip to main content
  
  
  
NSM Project Advertisement.NSM Project Ad_April 2022_310520225/31/2022
राष्ट्रीय सेवायोजन कक्षाकरिता मंत्रालयीन स्तरावर निर्माण केलेले राज्य संपर्क अधिकारी व विशेष कार्य अधिकारी हे पद भरण्याबाबतची जाहिरात.राज्य संपर्क अधिकारी व विशेष कार्य अधिकारी या पदाची जाहिरात_2022_250520225/25/2022
जाहिरात क्रमांक १७, दि.०५/०५/२०२२ विद्यापीठातील विविध विभागातील शिक्षकेतर पदे विद्यापीठ निधीतून हंगामी स्वरूपात ठराविक कालावधीसाठी भरण्यासाठीची जाहिरात.Web Advt.No.17, dt.05.05.2022_050520225/5/2022