Skip Ribbon Commands
Skip to main content
  
  
  
प्राथमिक व माध्यमिक शिक्षकांच्या  पाल्याना मिळणाऱ्या सवलतीबाबत.123_410201710/4/2017
Invites applications from Students with Disabilities for award of Scholarships under the Scholarship Scheme by Dept. of Empowerment of Persons with Disabilities, Ministry of Social Justice & Empowerment.2500 Scholarships For Students with Disabilities_410201710/4/2017
सेंट्रल सेक्टर स्कॉलरशिप योजना सन २०१७-१८ बाबत.PGS-3335_11920179/11/2017
राज्य शासनाच्या शिष्यवृत्ती/फ्रीशिपबाबतराज्य शासनाच्या शिष्यवृत्ती - फ्रीशिपबाबत_9920179/9/2017
केंद्र शासनाच्या शिष्यवृत्ती/फ्रीशिपबाबतकेंद्र शासनाच्या शिष्यवृत्ती - फ्रीशिपबाबत_9920179/9/2017